ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การจัดการทั่วไป

นางสาวนงคราญ ตะมะ
ครูผู้ช่วย