ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางคมคาย จิตรวิเศษ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นายประพนธ์ ภูวไพรศิริศาล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3