ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูศุภาพร ถมยา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางปิยรัช เจริญศิลป์
ครู คศ.1