ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศุภาพร ถมยา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางปิยรัช เจริญศิลป์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0