ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางเบญจมาภรณ์ สิทธิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประวิทย์ ทองมล
ครูจ้างเหมาบริการ