ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางเบญจมาภรณ์ สิทธิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประวิทย์ ทองมน
ผู้ช่วยครูผู้สอนพลศึกษา