ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางเบญจมาภรณ์ สิทธิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายโอฬาร ธนะวงศ์
ครู

นายมารุต เครือคำ
ครูผู้ช่วย