ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

นางสาวจริยา ขันแก้ว
ผู้ช่วยบบรณารักษ์