ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

นางสาวมณศิกาญจ์ เตปา
ผู้ช่วยบบรณารักษ์