ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

นางสาวนิศารัตน์ อินชาญ
ผู้ช่วยบรรณารักษ์