ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุธิดา วศินะเมฆินทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์พล เพชรหล่อ
ครูผู้ช่วย