ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุธิดา วศินะเมฆินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสุนันท์ นกเทศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นายนิพันธ์ มั่นระวัง
ผู้ช่วยครูผู้สอนดนตรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายชัยวัฒน์ นวลคำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1