ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุธิดา วศินะเมฆินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายนิพันธ์ มั่นระวัง
ผู้ช่วยครูผู้สอนดนตรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6