ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชัยวัฒน์ นวลคำ
จ้างเหมาผู้ช่วยครู

นางสาวสุธารัตน์ เนียมหอม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ