ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชัยวัฒน์ นวลคำ
ผู้ช่วยครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

นางสาวปิยมนต์ เนียมหอม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1