ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอัญชลีภรณ์ ฟักบาง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุภาวรรณ น้อยโนนทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนวกานต์ ศรศรี
ครู คศ.1