ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอัญชลีภรณ์ ฟักบาง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูสวย

นางสาวสุภาวรรณ น้อยโนนทอง
ครูผู้ช่วย