ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอัญชลีภรณ์ ฟักบาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุภาวรรณ น้อยโนนทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวนวกานต์ ศรศรี
ครู คศ.1

นางสาววรรณเรขา บัวพันธ์
ผู้ช่วยครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3