ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอัญชลีภรณ์ ฟักบาง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุภาวรรณ น้อยโนนทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวนวกานต์ ศรศรี
ครู คศ.1