ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียงไกร นิ่มแสง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพรมมินทร์ จอมสืบ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเปียน ปัญติ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสุเทพ เสากุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระบัลือศักดิ์ ปัญญาวชิโร
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประไพรภรณ์ แสงพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญมี ล่องคลอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายเสนาะ เพ็งพิบาล
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :