ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเยาวลักษณ์ หลำทุ่ง
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่3
เบอร์โทร : 0992748681
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง แพรวา เรืองศิริ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่3
เบอร์โทร : 0929859172
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทองเป้า
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่3
เบอร์โทร : 0965287456
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง วรัชยา รุกขชาติ
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่3
เบอร์โทร : 0638909231
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง ณัฐธิดา ปุริตัง
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่1
เบอร์โทร : 0800479785
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอัมรินทร์ เพ็งเรา
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่1
เบอร์โทร : 0991656103
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐกมล นาคพุก
ตำแหน่ง : เหรัญยิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่3
เบอร์โทร : 0864367928
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิริรัตน์ พรมนิล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิริลักษณ์ ลักาณะ
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่3
เบอร์โทร : 0931642479
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกันดนัย ครุฑวิเศษ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่1
เบอร์โทร : 0980874119
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุรางค์พิมล เคลือบเจาะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่1
เบอร์โทร : 0957351429
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรพีภัทร สุดสวาท
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่2
เบอร์โทร : 0618085029
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสิรินญากรภ์ พิมพลี
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่2
เบอร์โทร : 0628318916
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกวิน พุทธรักษ์
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษา1-6
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่2
เบอร์โทร : 0619844720
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย ธนากร เม้ยทับ
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา1-3
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่3
เบอร์โทร : 0646605887