ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย กันตภณ หนูมาก
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่3
เบอร์โทร : 0801945131
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย จตุรวิชญ์ ปัญญาติ๊บ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่1
เบอร์โทร : 086-5916778
อีเมล์ : pai jaturawit@้hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง เขมนิจ ศรีวรสาร
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่1
เบอร์โทร : 0804199035
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงก้านคูณ อุปถัมภ์
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่3
เบอร์โทร : 0638909231
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเทียนศิริ พีดขำ
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่1
เบอร์โทร : 0800479785
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุภกิตต์ แก้วทุ่ง
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่1
เบอร์โทร : 0991656103
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐธิดา ปุริตัง
ตำแหน่ง : เหรัญยิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่2
เบอร์โทร : 0800479785
อีเมล์ : natthathida1680poo@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเพ็ญประภา เอี่ยมสอาด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่2
เบอร์โทร : 0841646856
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอัมรินทร์ เพ็งเรา
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่2
เบอร์โทร : 0991656103
อีเมล์ : aofammarin0991656103@gamil.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชัญญานุช เขียวคล้าย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่2
เบอร์โทร : 0617137724
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง กรวิภา คล้ายอ่อง
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่1
เบอร์โทร : 0640541180
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายขวัญชัย เสือโล่ห์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่2
เบอร์โทร : 0633461028
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิจันทิมา บุญเรือง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่3
เบอร์โทร : 0628318916
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวรนันท์ นันใจ
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษา1-6
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่2
เบอร์โทร : 0619844720
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกิตินันท์ ม่วงแย้ม
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา1-3
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่3
เบอร์โทร : 0646605887