ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเยาวลักษณ์ หลำทุ่ง
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่2
เบอร์โทร : 0635319687
อีเมล์ : kanawatzx@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง แพรวา เรืองศิริ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่2
เบอร์โทร : 0966747719
อีเมล์ : Dunkeaw882@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย ชานนท์ แก้วยงกฎ
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่3
เบอร์โทร : 0987801496
อีเมล์ : amarinkhrueawan522@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย อภิชาติ มั่นเอี่ยม
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่3
เบอร์โทร : 0617939142
อีเมล์ : korrawitphummuang@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย กณวรรธน์ นิคม
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่3
เบอร์โทร : 0640365317
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง สุมิณตรา นิคม
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่3
เบอร์โทร : 0956328239
อีเมล์ : Deargoes@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง เทียนศิริ พัดขำ
ตำแหน่ง : เหรัญยิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่1
เบอร์โทร : 0966423402
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง นลินนิภา สุขจ่าง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่2
เบอร์โทร : 0950459289
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย เฉลิมชัย ศรีวัง
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่2
เบอร์โทร : 0950507785
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ลักษณะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่2
เบอร์โทร : 0943299363
อีเมล์ : Nadtatida@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย ทินภัทร อัตถะบูรณ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่2
เบอร์โทร : 0911420183
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง ณัฐธิดา เปียบุญ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่3
เบอร์โทร : 0961240731
อีเมล์ : asdfgh0025za@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง พัฒพิมล ล่องคลอง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่1
เบอร์โทร : 0640090715
อีเมล์ : mints9977@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย ธนากร เม้ยทับ
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษา1-6
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่2
เบอร์โทร : 0950459289
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย ศราวุฒิ วานิชย์
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา1-3
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่3
เบอร์โทร : 0843637685
อีเมล์ : sarawutvinh@gmail.com