ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย กณวรรธน์ นิคม
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่2
เบอร์โทร : 0635319687
อีเมล์ : kanawatzx@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง พรพิมล ดวงแก้ว
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่2
เบอร์โทร : 0966747719
อีเมล์ : Dunkeaw882@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอัมรินทร์ เครือวัลย์
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่3
เบอร์โทร : 0987801496
อีเมล์ : amarinkhrueawan522@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช. กรวิชญ์ พุ่มม่วง
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่3
เบอร์โทร : 0617939142
อีเมล์ : korrawitphummuang@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง พัฒพิมล บัวซ้อน
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่1
เบอร์โทร : 0640365317
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง พลอยวรินทร์ โพชนี
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่2
เบอร์โทร : 0956328239
อีเมล์ : Deargoes@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย กฤษณะ พลอยเงิน
ตำแหน่ง : เหรัญยิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่1
เบอร์โทร : 0966423402
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย ณัฐพล ยอดยิ่ง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่3
เบอร์โทร : 0950459289
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง ณัฐกมล นาคพุก
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่1
เบอร์โทร : 0640743477
อีเมล์ : iezii769@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : ณัฏฐธิดา เปียบุญ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่2
เบอร์โทร : 0943299363
อีเมล์ : Nadtatida@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง ชลธิชา ส่งเผือก
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่3
เบอร์โทร : 0839516202
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย อภิชาติ มั่นเอี่ยม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่2
เบอร์โทร : 0961240731
อีเมล์ : asdfgh0025za@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง สุวนันท์ ทองอิ่ม
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่2
เบอร์โทร : 0640090715
อีเมล์ : mints9977@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย พงศกร คำคุ้ม
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษา1-6
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่3
เบอร์โทร : 0950459289
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง เจนจิรา รอดสบาย
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา1-3
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่3
เบอร์โทร : 0647851336