ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเยาวลักษณ์ หลำทุ่ง
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่2
เบอร์โทร : 0992748681
อีเมล์ : ํํััััy0992748681@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง แพรวา เรืองศิริ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่2
เบอร์โทร : 0989571535
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย ชานนท์ แก้วยงกฎ
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่3
เบอร์โทร : 0973024510
อีเมล์ : tleteern@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย อภิชาติ มั่นเอี่ยม
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่3
เบอร์โทร : 0617939142
อีเมล์ : korrawitphummuang@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย กณวรรธน์ นิคม
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่3
เบอร์โทร : 0635319687
อีเมล์ : kanawatzxzx@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง สุมิณตรา นิคม
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่3
เบอร์โทร : 0946255368
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง เทียนศิริ พัดขำ
ตำแหน่ง : เหรัญยิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่1
เบอร์โทร : 0966423402
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง นลินนิภา สุขจ่าง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่2
เบอร์โทร : 0958683116
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย เฉลิมชัย ศรีวัง
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่2
เบอร์โทร : 0950507785
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ลักษณะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่2
เบอร์โทร : 0931642479
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย ทินภัทร อัตถะบูรณ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่2
เบอร์โทร : 0911420183
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง ณัฐธิดา เปียบุญ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่3
เบอร์โทร : 0943299363
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง พัฒพิมล ล่องคลอง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่1
เบอร์โทร : 0640090715
อีเมล์ : mints9977@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย ธนากร เม้ยทับ
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษา1-6
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่2
เบอร์โทร : 0996156757
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย ศราวุฒิ วานิชย์
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา1-3
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปี่ที่3
เบอร์โทร : 0843637685
อีเมล์ : sarawutvinh@gmail.com